logo

Verkoopsvoorwaarden

1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds Ticketbalie BVBA en anderzijds de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die beroep heeft gedaan op de diensten en producten van Ticketbalie BVBA en zijn officieel erkende (door)verkoop websites, hierna de klant genoemd.

2. Bij het bevestigen van de bestelling verklaart de klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen, kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor Ticketbalie.be. Het gebruik van het materiaal, de programma’s, de interface en van de website van Ticketbalie.be en de inhoud ervan impliceert automatisch dat deze algemene voorwaarden worden aanvaard.

3. Ticketbalie handelt in de hoedanigheid van dienstverlener voor organisatoren van evenementen en kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de zaalopstelling en de mogelijke wijzigingen van datum, plaats, prijs, noch voor de annulering van een evenement. De persoon of vennootschap die de bestelling uitvoert wordt als enige verantwoordelijk geacht voor de boeking en de betaling van deze laatste. Zelfs al wordt de bestelling uitgevoerd voor een derde. De tickets kunnen niet worden doorverkocht aan derden noch worden geschonken aan derden in het kader van een commerciële relatie zonder schriftelijke toestemming van Ticketbalie BVBA. De toegangskaart voor een voorstelling kan niet worden terugbetaald, zelfs niet in geval van verlies of diefstal, noch teruggegeven, noch omgeruild, behalve in geval van annulering van het evenement. Deze terugbetaling gebeurt enkel aan de oorspronkelijke koper, mits teruggave van de toegangskaart.

4. De tickets worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het boekingsformulier of de telefonische boeking. Zij worden ENKEL verstuurd na ontvangst van betaling en dit ten laatste 7 werkdagen na ontvangst van de betaling. De boeking wordt geannuleerd door Ticketbalie.be indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn van 7 dagen na verkoop. Deze termijn zal strikt toegepast worden bij een naderende uitverkoop van een evenement of van de geboekte prijscategorie. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de klant.

5. Naar gelang het evenement worden er bepaalde verzendingsmogelijkheden aangeboden. In principe worden de tickets per gewone post verzonden naar het adres dat is opgegeven in het boekingsformulier, en kost voor verzending per post €3,90 in België, €6,90 in Europa, tenzij de koper of de organisator opteert voor een andere verzendingswijze. In geval van verlies bij verzending per aangetekend schrijven, komen de partijen overeen dat Ticketbalie de totaliteit van de klachten overmaakt aan de organisator, welke zal oordelen over het gevolg dat aan het verlies wordt gegeven en die Ticketbalie zal vrijstellen in de mate dat ze het bewijs heeft voorgelegd van de aangetekende zending. De verzending per e-ticket is gratis. De orderverwerking bedraag €5,00 op het totaalbedrag van het totaal aantal gekozen tickets. Voor de opmaak van een factuur van het order wordt er een administratie fee aangrekend van €4,50. De tickets die per post zijn verstuurd en die verloren, vernietigd of gestolen zijn, kunnen gratis worden vervangen. De klant dient contact op te nemen met onze klantendienst vóór de dag van het evenement, opdat de oorspronkelijke tickets kunnen worden geannuleerd (niet bruikbaar door een derde partij). De duplicaten worden dan afgedrukt en zijn op de dag van het evenement verkrijgbaar aan de kassa op vertoon van de identiteitskaart. Indien de koper zijn tickets niet heeft ontvangen vóór de laatste 4 werkdagen die de dag van het evenement voorafgaan, dient hij te bellen naar het nummer 070/691.002 (max. 30 €/min) tijdens onze openingsuren (verstrekte inlichtingen ter informatie, elke werkdag van 13:00 tot 18:00) of mailen naar info@ticketbalie.be , of per post naar Ticketbalie BVBA, p/a Frankrijklei 87, 2000 Antwerpen. Voor de bestellingen die binnen een termijn van 5 werkdagen voor de dag van het evenement worden uitgevoerd, en waarvoor de optie e-ticket niet geactiveerd werd zullen de tickets verkrijgbaar zijn aan de kassa van het evenement. Hiervoor wordt een kost aangerekend van €5,00. De tickets die niet worden opgehaald op de dag van het evenement, worden als verkocht beschouwd en kunnen niet meer worden terugbetaald, noch omgeruild. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen, terugbetalingen of interesten.

6. Het bedrag van de verkoop kan worden geïnd zonder transactiekosten via de volgende betaalmiddelen; ofwel via overschrijving, VISA of Mastercard, debetkaart of elektronische betaalmiddelen. Elk op de vervaldag niet betaald bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een interest van 12% op jaarbasis op het onbetaalde bedrag, en dit tot aan de volledige betaling. Bovendien zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de onbetaalde hoofdsom en die minimum € 50,00 bedraagt, verschuldigd zijn. De koper zal recht hebben op dezelfde moratoire interesten en schadevergoeding indien sommen zijn verschuldigd door Ticketbalie BVBA.

7. De koper verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformulier op de website bij de bestelling van de tickets, juist en volledig zijn. Ticketbalie BVBA behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren in geval van verdenking van fraude.

8. Persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van het verkoopcontract en kunnen worden bijgehouden om de goede werking van de dienst van Ticketbalie.be te garanderen en/of de goede uitvoering van het contract aan te tonen. Deze laatste kunnen eveneens worden gebruikt door Ticketbalie.be en haar moederbedrijven en filialen, alsook worden doorgegeven aan derden (niet uitputtende lijst; mediagroep, organisator, promotor, ‘venue’,…) die contractueel verbonden zijn met ticketbalie.be voor marketingdoeleinden. Elke koper die zijn identiteit kan bewijzen heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens, de gegevens te wijzigen en om het gebruik van persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden niet toe te laten door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek naar het e-mailadres info@ticketbalie.be, ofwel per post naar de maatschappelijk zetel van Ticketbalie.be, p/a Frankrijklei 87, 2000 Antwerpen, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Hij heeft eveneens het recht om het verzenden van reclame per elektronische post niet toe te laten door middel van een schriftelijk verzoek via voormelde kanalen, overeenkomstig artikel XII.13, §2 van het Wetboek van Economisch recht.

9. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle aspecten van de contractuele relatie tussen Ticketbalie.be en de koper, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de koper. Elke wijziging, afwijking of toevoeging aan deze algemene verkoopsvoorwaarden moet schriftelijk worden overeengekomen. Ticketbalie.be heeft het recht om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de inhoud van de algemeen verkoopsvoorwaarden en van de sites www.ticketbalie.be, www.dekomediecompagnie.be, www.elckerlyc.be te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat ze worden gepubliceerd op de website, tenzij anders overeengekomen.

10. Algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de e-tickets: Het e-ticket, eens het is afgedrukt op wit papier, is de enige toegangskaart voor het concert. De afdruk moet perfect zijn, alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is. Als dit niet het geval is, zal de toegang tot het concert worden geweigerd. Elke barcode komt overeen met één enkele toegangskaart. Het e-ticket zal worden gescand aan de ingang van het evenement. Deze kaart kan maar een keer worden gescand op de datum die erop vermeld staat. Indien dezelfde barcode verschillende keren worden getoond, zal enkel de eerste gescande kaart tijdens de controle toegang geven tot het concert. Elke poging tot misbruik, namaak of fraude kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

​ 11.Ticketbalie.be garandeert de echtheid van het ticket voor zover dit laatste is aangekocht op de site Ticketbalie.be. Men mag bijgevolg geen enkel aanbieding afkomstig van derden, of via andere websites aanvaarden. Het ticket zal niet worden terugbetaald, noch omgeruild.

12.Annulering van het evenement omwille van de organisator: Indien een organisator de voorstelling annuleert, worden de tickets door de organisator terugbetaald ofwel omgewisseld tegen tickets voor een andere uitvoering van het evenement, naar keuze van de koper.

13.Ticketbalie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in door Organisator van een evenement via haar diensten gedane, aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven.

14. De overeenkomst op afstand voor de levering van huisvesting-, vervoer-, horeca- en recreatiediensten waarbij de verkoper zich bij het afsluiten van de overeenkomst ertoe verplicht deze dienstverlening uit te voeren op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van het herroepingsrecht overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch recht.

15. In het geval één van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig zou worden verklaard, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door de best passende clausule opdat de gemeenschappelijke bedoeling van partijen wordt vervuld. Enkel het nietige deel van de bepaling wordt geschrapt hetgeen geen afbreuk doet aan geldigheid van de overige bepalingen indien deze kunnen blijven voortbestaan.

16. De relatie tussen koper en Ticketbalie.be is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van Brussel bevoegd. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax,…) als bewijsmiddel.